BG2 2logo bg right no back

„На основание чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център - 1 бр.;

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център - 2 бр.;

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с палетна станция - 1 бр.;

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса - 1 бр.;

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електро полиращо оборудване - 1 бр.

Във връзка с изпълнение на BG16RFOP002-3.002-0034-C01“ Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД“  по ОПИК 2014-2020 г.

Пакетът тръжни документи може да беде изтеглен от тук

BG2 2logo bg right no back

 

На 10.8.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01/20.07.2018г. между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД. 

 • Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 2) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 3) - 2 бр., Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) - 1 бр., Електро полиращо оборудване (мярка 6) - 1 бр., Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки и комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой., както и Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещения (мярка 8) - 1 брой, ще се въведе и сертифицира Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. В края на проекта ще бъде извършен финансов одит.
 • Закупуването и въвеждането на описаното оборудване, системи и софтуер, както и предвидения одит на проекта, ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 245 248.05 лв., от които 2 122 624.02 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 804 230.43 лв. европейско и 318 393.59 лв. национално съфинансиране) и 2 122 624.03 лв. собствено съфинансиране.

BG2 2logo bg right no back


„ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД подписа договор № BG16RFOP002-3.002-0034-C01 от 20.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 2) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 3) - 2 бр., Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) - 1 бр., Електро полиращо оборудване (мярка 6) - 1 бр., Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки и комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещение (мярка 8) - 1 брой, ще бъде закупен Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой, както и ще се въведе Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. В края на проекта ще бъде извършен финансов одит.Закупуването на описаните машини, хардуерно оборудване за измерване на енергопотреблението, въвеждането на система за оползотворяване на отпадната топлина, софтуер за мониторинг на електроенергия и газ, системата за енергиен мениджмънт, както и предвидения одит на проекта ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 245 248.05 лв., от които 2 122 624.02 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 804 230.43 лв. европейско и 318 393.59 лв. национално съфинансиране) и 2 122 624.03 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж чрез подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД, посредством подмяна на основно производствено оборудване с ново енергоспестяващо оборудване, изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина, въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001, което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното производствено въздействие върху околната среда.

Специфични цели на проекта:

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната интензивност на компанията;
 • Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид;
 • Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
 • Намаляване на производствените разходи, респективно на себестойността на произвежданите изделия;
 • Повишаване на производствения капацитет.

Резултати:

 • Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 1 от енергийното обследване;
 • Доставен, монтиран и въведен в експлоатация нов хоризонталнообработващ център - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 2 от енергийното обследване;
 • Доставени, монтирани и въведени в експлоатация нови хоризонталнообработващи центри - 2 бр.;
 • Изпълнена мярка 3 от енергийното обследване;
 • Доставен, монтиран и въведен в експлоатация нов хоризонтален обработващ център с палетна станция - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 4 от енергийното обследване;
 • Доставен, монтиран и въведен в експлоатация нов хоризонтален обработващ център с въртяща маса - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 5 от енергийното обследване;
 • Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново електрополиращо оборудване - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 6 от енергийното обследване;
 • Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 7 от енергийното обследване;
 • Доставена и въведена в експлоатация система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр.
 • Изпълнена мярка 8 от енергийното обследване;
 • Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан приемо-предавателен протокол;
 • Въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.
 • Проведен финансов одит на разходите по проекта;
 • Изготвен доклад относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит;
 • Повишен производствен капацитет на предприятието.

Проект  № BG16RFOP002-3.002-0034-C01 Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

www.eufunds.bg

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020

 

О Б Я В А

 

“Хранинвест –ХМК“ АД известява обществеността, че изпълнява процедура за избор на изпълнители по проект BG 05M9OP001-1.008-1933 “Подобряване на работната среда и качество на живот и труд на работещите в “Хранинвест –ХМК“ АД и развитие на политиката по околна среда“.

Общата стойност на проекта е 71 865,78 лв., от които 48 868,72 лв. европейско и 8 623,90 лв. национално съфинансиране.

“Хранинвест –ХМК“ АД обявява:

- Публична покана по ПМС 160/01.07.2016 за доставка на 2 бр. Заваръчни плота на прогнозна стойност 42 302 лв.

- Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за доставка на материали за визуализация на прогнозна стойност 500 лв.

- Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за доставка на специално работно облекло и ЛПС на прогнозна стойност 19 778 лв.

Всички документи са достъпни в Модул Е- тръжни документи в публичния сайт на ИСУН 2020, на www.hraninvest.com и www.eufunds.bg

 

--> ДОКУМЕНТИ

Публикация 1, Публикация 2Публикация 3Публикация 4

В края на 2016 година "Хранинвест-ХМК" АД се сдоби с нова придобивка - Лазер W-Fiber 20-40. С него лазер-машините във фирмата са вече три на брой и покриват изискванията, както на вътрешните поръчки, така и на поръчки от външни клиенти.

Кратка техническа характеристика на W-Fiber 20-40 : Размах до 4150/2050/150мм. Дебелина на материала, който може да обработва: черна стомана до 20 мм, неръждаема стомана и алуминий до 12 мм, месинг и мед до 6 мм

Повече

duns