На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, «Хранинвест – ХМК» АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-129 обявява процедура за определяне на изпълнител  с открит избор с обект:

Въвеждане на интегрирана информационна система за управление

Обособена позиция 1 с подпозиции 1.1 Сървъри 2 бр. и 1.2 Работни станции 100 бр.

Обособена позиция 2 Интегрирана информационна система за управление

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий”, № 23, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий”, № 23, до 16.30 ч. на 02.10.2012 г.

Хранинвест-Хранмашкомплект АД отчита добри резултати за първото тримесечие на 2012 година. През 2011-а година постигнахме 49% увеличение на договорите спрямо 2010-а година, а очакванията ни са, през настоящата година, те да нараснат с още 30%. Предприятията от тежкото машиностроене бяха сред първите, които бяха засегнати от кризата, но и първи започнаха да излизат от нея.

Клиенти на Хранинвест-Хранмашкомплект АД са водещи компании основно от САЩ, Англия и Германия и 90% от продукцията на дружеството е за износ.

duns