Тръжни документи

BG2 2logo bg right no back

„На основание чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ  и ПМС 160/01.07.2016г. предоставяме тръжна документация за избор с „публична покана“ с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център - 1 бр.;

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център - 2 бр.;

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с палетна станция - 1 бр.;

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса - 1 бр.;

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електро полиращо оборудване - 1 бр.

Във връзка с изпълнение на BG16RFOP002-3.002-0034-C01“ Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД“  по ОПИК 2014-2020 г.

Пакетът тръжни документи може да беде изтеглен от тук

duns