Проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД

BG2 2logo bg right no back


„ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД подписа договор № BG16RFOP002-3.002-0034-C01 от 20.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 2) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 3) - 2 бр., Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) - 1 бр., Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) - 1 бр., Електро полиращо оборудване (мярка 6) - 1 бр., Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки и комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещение (мярка 8) - 1 брой, ще бъде закупен Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой, както и ще се въведе Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. В края на проекта ще бъде извършен финансов одит.Закупуването на описаните машини, хардуерно оборудване за измерване на енергопотреблението, въвеждането на система за оползотворяване на отпадната топлина, софтуер за мониторинг на електроенергия и газ, системата за енергиен мениджмънт, както и предвидения одит на проекта ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 245 248.05 лв., от които 2 122 624.02 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 804 230.43 лв. европейско и 318 393.59 лв. национално съфинансиране) и 2 122 624.03 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж чрез подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД, посредством подмяна на основно производствено оборудване с ново енергоспестяващо оборудване, изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина, въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001, което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното производствено въздействие върху околната среда.

Специфични цели на проекта:

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната интензивност на компанията;
 • Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид;
 • Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
 • Намаляване на производствените разходи, респективно на себестойността на произвежданите изделия;
 • Повишаване на производствения капацитет.

Резултати:

 • Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 1 от енергийното обследване;
 • Доставен, монтиран и въведен в експлоатация нов хоризонталнообработващ център - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 2 от енергийното обследване;
 • Доставени, монтирани и въведени в експлоатация нови хоризонталнообработващи центри - 2 бр.;
 • Изпълнена мярка 3 от енергийното обследване;
 • Доставен, монтиран и въведен в експлоатация нов хоризонтален обработващ център с палетна станция - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 4 от енергийното обследване;
 • Доставен, монтиран и въведен в експлоатация нов хоризонтален обработващ център с въртяща маса - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 5 от енергийното обследване;
 • Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново електрополиращо оборудване - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 6 от енергийното обследване;
 • Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр.;
 • Изпълнена мярка 7 от енергийното обследване;
 • Доставена и въведена в експлоатация система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр.
 • Изпълнена мярка 8 от енергийното обследване;
 • Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан приемо-предавателен протокол;
 • Въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.
 • Проведен финансов одит на разходите по проекта;
 • Изготвен доклад относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит;
 • Повишен производствен капацитет на предприятието.

Проект  № BG16RFOP002-3.002-0034-C01 Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

www.eufunds.bg

duns