Обява

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020

 

О Б Я В А

 

“Хранинвест –ХМК“ АД известява обществеността, че изпълнява процедура за избор на изпълнители по проект BG 05M9OP001-1.008-1933 “Подобряване на работната среда и качество на живот и труд на работещите в “Хранинвест –ХМК“ АД и развитие на политиката по околна среда“.

Общата стойност на проекта е 71 865,78 лв., от които 48 868,72 лв. европейско и 8 623,90 лв. национално съфинансиране.

“Хранинвест –ХМК“ АД обявява:

- Публична покана по ПМС 160/01.07.2016 за доставка на 2 бр. Заваръчни плота на прогнозна стойност 42 302 лв.

- Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за доставка на материали за визуализация на прогнозна стойност 500 лв.

- Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за доставка на специално работно облекло и ЛПС на прогнозна стойност 19 778 лв.

Всички документи са достъпни в Модул Е- тръжни документи в публичния сайт на ИСУН 2020, на www.hraninvest.com и www.eufunds.bg

 

--> ДОКУМЕНТИ

Публикация 1, Публикация 2Публикация 3Публикация 4

duns