Фирмена ангажираност

В "Хранинвест- ХМК" АД има внедрена Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 1090-2, EN 3834-2 и DGR 97/23.

firm ang3

 

2. ПОЛИТИКА, БИЗНЕС ПРИНЦИПИ, МИСИЯ, ВИЗИЯ

Ръководството на „Хранинвест –ХМК” АД декларира, че приема политиката, бизнес принципите, мисията и визията на "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД.

Ръководейки се от от общата цел на “ХОЛДИНГ ЗАГОРА”- ООД, а именно Просперитет на дружествата, предоставяне на качествени продукти  и услуги и пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, "Хранинвест- ХМК" АД изгражда стратегия, съобразена с пазарните тенденции и икономическите условия на международния пазар. Определяща стратегическа цел е оптимално съотношение между високо качество и приемлива цена при постигане  удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни:

Клиенти    От доставчик, ние ще се превърнем в доверен партньор на  нашите клиенти, удовлетворяващ техните изисквания
Персонал    Непрекъснато повишаваме техническата компетентност на инженерния и производствен  персонал, подобряваме и разширяваме инженеринговите възможности, усвояваме нови сфери на производства и нов бизнес
Доставчици    Работим с одобрени доставчици
Собственици Стремим се към стабилни финансови резултати
Общество Спазваме националното законодателство и ще се включваме в местните инициативи за опазване на околната среда
Система    Разширяваме  и подобряваме интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EN 3834-2, EN 1090:2010 и ЗБУТ
Пазар    Работим за засилване на позициите ни в секторите на производство на съдове, съоръжения  под налягане, метални конструкции, оборудване за енергетиката, фармацевтичната и добивната промишленост
Управление    Намаляваме производствените разходи чрез по- добро планиране, оценка на риска и преструктуриране на производството

duns